You have reached a website outside of your region. For a better experience please select the version adapted to your location.
United States

Projektledare till Stockholms Universitet

Stockholm

Details

Uppdragsbeskrivning
Stockholms universitets IT-avdelning har behov av en kvalificerad projektledare för att leda ett projekt som startar med en förstudie för att utvärdera alternativa tillvägagångssätt för anskaffning av lärplattform till Stockholms universitet.

Förstudien ska leverera en förstudierapport som redogör för identifierade risker och möjligheter för de olika vägvalen samt motivera ett ställningstagande med samlad rekommendation för hur Stockholms universitet bör agera i sakfrågan. Förstudierapporten ska tjäna som beslutsunderlag för val av inriktning för anskaffning och ska även innehålla en översiktlig tidsplan och budget för ett genomförandeprojekt.

En lärplattform är ett verksamhetskritiskt system för stora delar av ett universitet. I dagsläget har Stockholms universitet en centralt finansierad lärplattform, Athena, som är en upphandlad molntjänst. Lärplattformen Athena infördes på lärosätet under 2016 – 2020 och har idag drygt 50 000 aktiva användare. Användningen är omfattande då majoriteten av institutioner vid lärosätet nyttjar Athena som pedagogiskt och administrativt stödsystem för sina kurser och program. Nuvarande leveransavtal för Athena är nu inne på andra optionsåret med slutdatum i juni 2027. Det betyder i praktiken att Stockholms universitet inte kan fortsätta nyttja Athena som lärplattform efter detta datum inom ramen för nuvarande avtal. Givet det tekniska nuläget och att nuvarande avtal för Athena är på väg att löpa mot sitt slut finns därför anledning att överväga huruvida Stockholms universitet bör gå in i en egen upphandling för lärplattform alternativt göra som många andra svenska lärosäten och organisationer inom högre utbildning och avropa Sunets nationella upphandling för lärplattform.

Uppdraget handlar om att leda ett projekt som startar med en förstudie för att utvärdera alternativa tillvägagångssätt för anskaffning av lärplattform. Förstudien ska leverera en förstudierapport som redogör för identifierade risker och möjligheter för de olika vägvalen samt motivera ett ställningstagande med samlad rekommendation för hur Stockholms universitet bör agera i sakfrågan. Förstudierapporten ska tjäna som beslutsunderlag för val av inriktning för anskaffning och ska även innehålla en översiktlig tidsplan och budget för ett genomförandeprojekt.

Det finns mycket material från tidigare införandeprojekt av nuvarande lärplattform och det finns även en del förstudiearbete som redan är genomfört och går att ta fasta på inom ramen för förstudiearbetet.

Förstudiens slutliga rekommendation förväntas ske under november innan beslut på inriktning för lärplattform slutligen fattas av universitetsdirektören.

Projektmål
Det övergripande målet för uppdraget är att ta fram ett beslutsunderlag med önskat läge samt rekommendation för den framtida digitala lärmiljön vid universitetet. Konsulten kommer ansvara för att planera och driva projektet i sin helhet enligt förstudiedirektivet, inklusive riskhantering, samordning av projektmedarbetare, samarbete med referensgrupp samt avrapportering till styrgrupp.

Förstudien ska verka för högsta möjliga utbildningskvalité för Stockholm universitet och rekommendera en inriktning baserat på verksamhetens behov som gynnar majoriteten av institutioner och centrum vid lärosätet samt som är kostnadseffektiv, robust och säker.

Förstudierapporten ska ge svar på följande frågor:
- Verksamhetens nuläge.
- Verksamhetens börläge.
- Gap-analys.
- Krav på IT-stöd och produktutvärdering.
- Grov kostnadsuppskattning för genomförande.
- Risker.
- Förslag till offertfas.

Uppdraget avser enbart att ta fram en gemensam rekommendation för hur lärosätet bör agera i sakfrågan om ny lärplattform samt att presentera ett estimat på tidsplan och budget för rekommenderat vägval. Uppdraget omfattar således inte att ta fram mål, bemanning och en utförligare projektplan, för detta behöver ett kompletterande projektdirektiv tas fram.

Kontroll och uppföljning av uppdraget sker fortlöpande genom avstämningar med bemanningsansvarig gruppchef samt delportföljsamordnaren för delportföljen Lärandestöd.

Intervjuer planeras 20–21/8.

Ska-krav
- Minst kompetensnivå 4 (9–12 år).
- Konsulten ska kunna påbörja uppdraget 2024-09-09.
- Lämna kontaktuppgifter till konsult för eventuell intervju.
- Konsulten ska ha relevant akademisk utbildning.
- Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av att vara huvudprojektledare för stora komplexa projekt.
- Konsulten ska ha erfarenhet av att driva förändringsarbete på strategisk nivå med många intressenter (t ex påverkanskartläggning, förändringsplaner, praktisk förändringsledning, kommunikativa insatser osv).
- Konsulten ska ha erfarenhet av att leda projekt eller större implementering av standardsystem från extern leverantör.
- Konsulten ska ha erfarenhet av att leda projekt enligt ramverk för projektstyrning, t ex PPS.
- Konsulten ska ha erfarenhet av upphandling eller avrop från ramavtal.
- Konsulten ska ha erfarenhet av att leda projekt eller större uppdrag inom offentlig sektor.
- Konsulten ska kunna dokumentera och ta fram underlag för beslut samt uttrycka sig väl på svenska, i tal och skift.
- Konsulten ska i anbudsvaret uppvisa 2 referensuppdrag som matchar uppdraget som finns beskrivet.

Varje krav innehålla ska motivering, dvs. en kortare beskrivning hur konsulten uppfyller kravet, med referens till genomförda uppdrag i CV.

Bör-krav
- Konsulten bör ha erfarenhet av att leda projekt eller imlementering av lärplattform (LMS).
- Konsulten bör ha en hög kommunikativ förmåga och erfarenhet av att bedriva intern kommunikation kring projekts framdrift och verksamhetspåverkan.
- Konsulten bör ha uppvisat mycket god förmåga till att jobba aktivt och strukturerat med riskhantering.
- Konsulten bör kunna redogöra för "ska-kraven" muntligt på ett sätt som beskrivs i avropsförfrågan punkt 18.
- Konsulten bör ha en hög grad av flexibilitet och anpassningsförmåga till ändrade förutsättningar under projektets gång.
- Konsulten bör ha god samarbetsförmåga som ska vara styrkt genom referensuppdragen.

Varje krav innehålla ska motivering, dvs. en kortare beskrivning hur konsulten uppfyller kravet, med referens till genomförda uppdrag i CV.

Referensuppdrag
- Anbud ska i bilaga innehålla minst två (2) referenser med information om namn på företaget, kontaktuppgifter och vad uppdraget gällt.

Stationeringsort : Stockholm
Möjlighet ges till arbete på distans upp till 1 dag/vecka så länge uppdraget kan utföras med önskad kvalitet och arbetsuppgifterna tillåter och sker efter dialog med ansvarig gruppchef.

Start-slut + option: 2024-09-09 – 2024-12-20 + option: 12 månader

Omfattning
Avtalstid: 60%
Option: 100%
Facts

City: Stockholm
Work Time: 100%
Start:
End:

Application deadline: August 12, 2024

Do you have questions about the assignment?

Contact person: Priscilla Paulin
Email: priscilla.paulin@asociety.se
Phone: 761427788

Ref.no: 11174
Register and apply

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

About A Society

A Society is the consulting company of tomorrow that provide consultants, at the top of their game, access to the most attractive assignments. We maximise advantages in the flexible labor market, for both consultants and customers alike.