You have reached a website outside of your region. For a better experience please select the version adapted to your location.
United States

Applikationsteam till Statens skolinspektion

Stockholm

Details

Skolinspektionen har behov av konsultstöd inom applikationsutveckling, applikationsförvaltning och applikationssupport som arbetar agilt och kan vara Skolinspektionens förlängda arm inom befintliga och kommande applikationer inom vårt datalager med uppdragsstart 2024-10-01.

Konsultstödet är behovsstyrt och kan komma att kräva fler resurser, hädanefter benämns Teamet.
Skolinspektionen vill ha en leverantör där Teamet är deras förlängda IT-enhet som tar ansvar för nyutveckling, applikationsförvaltning och applikationssupport. Teamets kontaktperson hos Skolinspektionen är IT-chefen eller annan person som IT-chefen utser.
Skolinspektionen har idag ett antal datalager dit olika verksamhetssystem skriver sitt händelsedata. Datalagren använder vi sedan till både enklare statistikframställning och avancerade dataanalyser.
Skolinspektionen avser att med hjälp av Teamet skapa ett nytt ”datalager” som
eg. ska innehålla ett antal olika komponenter, bl. a ett nytt datalager för händelsedata, ett masterdatalager samt ett datalager för mer statisk referensdata. Målet är att övriga system ska kunna läsa data från både masterdata och referensdata samt skriva till händelsedata.

Möten sker i Skolinspektionens lokaler, Sveavägen 159 i Stockholm. Kringkostnader för möten, såsom restidsersättning/resekostnader, ska ingå i timpriset. Arbetet/uppdraget i övrigt ska ske på distans.

Skolinspektionen kan inte garantera en exakt volym i tid.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar rådgivning kring modellering, arkitekturval, verktygsval. Teamet ska också bistå med projektledning, implementering av lösning samt support och underhåll.

Krav på Teamet
Teamet ska visa på och motsvara minst nivå 4 och uppfylla följande krav på erfarenheter och kunskap:
- Förmåga att snabbt sätta sig in i myndighetens verksamhet och organisation och inbyggda beroenden inom verksamheten på en strategisk nivå.
- Breda teknikkunskaper och förmåga att kunna kommunicera med verksamhetsrepresentanter på ett tydligt sätt.
- Förmåga att tänka i helhet och systemövergripande.
att samarbeta brett.
- Förmåga att arbeta proaktivt och se utvecklingsmöjligheter.
- Kunna förklara komplexa lösningar på ett enkelt sätt. Förmåga att se helhet och förstå begrepp och principer från systemutveckling till systemintegration och infrastruktur.
- Ett sätt att kommunicera och samarbeta med Skolinspektionens personal som är prestigelöst och ödmjukt i kombination med hög kompetens och resultatdriven leverans.
- Kunna utmana Skolinspektionens kravställare för att nå bästa resultat.
- Mycket god erfarenhet av agilt arbetssätt/systemutveckling, minst 5 år.
- Mycket god erfarenhet av att leda agila systemutvecklingsprojekt, minst 3 år.
- Goda erfarenheter av att leda och genomföra projekt inom offentlig sektor, gärna myndighet.
- Mycket god erfarenhet att dokumentera.
- Mycket god erfarenhet av att presentera resultat av uppdrag (presentationsteknik).
- Mycket god kommunikativ förmåga på svenska (tal och i skrift).
- God erfarenhet att skapa struktur för dokumentation, ledning och styrning.
- God erfarenhet av förändringsledning.
- Mycket god kunskap och erfarenhet av ETL-design och implementering
- Mycket god kunskap och erfarenhet av Microsoft SQL.
- Mycket god kunskap och erfarenhet av Power BI.
- Mycket god kunskap och erfarenhet av export mha XML, Excel eller liknande
- Goda kunskap och erfarenhet av Microsoft Reporting service.
- Goda kunskap och erfarenhet av IBM SPSS.


Team CV
För att verifiera att teamet uppfyller ställda krav ska ett gemensamt Team-CV bifogas. Deras definition av ett Team-CV innehåller endast fyra (4) sidor tillika delar:

Personligt om Teamet
- Här ska minst konsulternas namn, telefonnummer e-post och den huvudsaklig roll respektive konsult vanligen utför i kundprojekt som liknar deras kravställning (t ex SCRUM master, utvecklare, testledare arkitekt). Max en (1) A4.

Arbetslivserfarenhet
- Här anges den väsentligaste arbetslivserfarenheten per konsult som liknar vår kravställning. Utformas tydligt med ett stycke per konsult så att det blir överskådligt, enkelt för den som ska läsa det att snabbt kunna bilda sig en god uppfattning vilken erfarenhet som Teamet besitter. Max en (1) A4.

Utbildningar/certifikat
- Här vill de att ni per konsult anger de väsentligaste utbildningarna/giltiga certifikat (max tre) per konsult. Även här är formatet viktigt, ett stycke per konsult. Max en (1) A4.

Kunskap/erfarenhet
Beskrivning som styrker att Teamet besitter dessa kunskaper och erfarenheter. Max en A4 för alla fem beskrivningar.
- Har levererat ett agilt systemutvecklingsuppdrag med god måluppfyllelse och kundnöjdhet.
- Har lett och genomfört ett projekt inom offentlig sektor, gärna myndighet.
- Har erfarenhet av förändringsledning.
- Har mycket god kunskap och erfarenhet av datawarehouse-utveckling och ETL-processer.
- Har mycket god kunskap och erfarenhet av Microsoftmiljö.

För det offererade Teamet som kommer utföra arbetet åt Skolinspektionen ska ett Team-CV bifogas nedan enligt ovan beskrivning. CV:n som inte motsvarar ovanstående eller är på fler än fyra (4) sidor kommer förkastas. Det innebär att ni inte kan använda era standardmallar för CV. Var noga med att säkerställa att korrekt utformat Team CV bifogas.

Referensuppdrag
Ovanstående angivna referensuppdrag ska även kompletteras och verifieras med bilaga 2. Referensblad. Uppdrag ska ha slutförts inom de tre (3) senaste åren räknat från sista anbudsdag alternativt pågående.
För var och en av beskrivningarna ska minst följande anges:
- Kund.
- Kort men tydlig beskrivning av projektet.
- När slutfördes uppdraget.
- Kontaktpersonens namn.
- Kontaktpersonens telefonnummer.
- Kontaktpersonens e-post.

Skolinspektionen kommer att utvärdera och bedöma följande två referenser som anges i Team-CV: Agilt systemutvecklingsuppdrag inom datalager och BI Projekt inom offentlig sektor.

Stationeringsort: Stockholm
Start-slut + option: 2024-10-01 – 2026-08-31 + option: 24 månader
Omfattning: Då detta är behovsstyrt kan det bli både mer eller mindre

Intervju
Team CV:t och referensuppdrag kommer vara underlag vid intervjun.

Teamet ska komma på intervju och Skolinspektionen ser helst att hela Teamet (som ska utföra uppdragen under avtalstiden) närvarar. Det är betydelsefullt för att avgöra om det finns potential till en god relation mellan teamet och beställare, som möjliggör långsiktigt framgångsrikt samarbete. Följande fyra (4) bedömningsgrunder kommer att bedömas under intervjun:
- Ledarskap
- Ansvarstagande och drivande
- Kommunikation
- Förtroendeskapande förmåga

Intervjun tar maximalt 50 minuter och kommer att äga rum på plats hos Skolinspektionen. Teamet ska vara tillgängliga för intervju 2024-09-04 kl. 14:10 – 15:00. Det går inte att ändra slottid oavsett anledning så det är av största betydelse att ni säkerställer och bokar in intervjutiden med utsett Team/representant. Uteblir eller kommer er representant mer än 10 minuter sen stryks intervjun och ges omdömet Underkänt.
Skills
  • Application Management
Facts

City: Stockholm
Work Time: 100%
Start:
End:

Application deadline: August 22, 2024

Do you have questions about the assignment?

Contact person: Priscilla Paulin
Email: priscilla.paulin@asociety.se
Phone: 761427788

Ref.no: 11171
Register and apply

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

About A Society

A Society is the consulting company of tomorrow that provide consultants, at the top of their game, access to the most attractive assignments. We maximise advantages in the flexible labor market, for both consultants and customers alike.